biểu ngữ trang

Giải Pháp Cho Cửa Hàng Mắt Kính

Cổng được lắp đặt ở lối vào cửa hàng, số lượng cổng được xác định bởi chiều rộng của lối vào và loại cổng.

Loại củaThẻ & Nhãn EAS

Etagtron cung cấp nhiều loại thẻ và nhãn khác nhau cho kính, có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau.

Thẻ cứng bảo mật

1

Nhãn mềm bảo mật

2

Làm cách nào để xóa thẻ hoặc hủy kích hoạt nhãn?

4

Sau khi được thanh toán, bạn có thể xóa các bảo mật này khỏi các bài viết bằng trình tách hoặc hủy kích hoạt của chúng tôi.

Số lượng thiết bị ngắt hoặc hủy kích hoạt được xác định bởi số lượng bàn thu ngân.

1

Sử dụng bộ tách từ để loại bỏ thẻ của khóa từ. Đối với nhãn, có bộ hủy kích hoạt để khử từ.