page banner

Giải pháp cho cửa hàng kính

Cổng được lắp đặt ở lối vào cửa hàng, số lượng cổng được xác định bởi chiều rộng của lối vào và loại cổng.

Loại của Thẻ & Nhãn EAS

Etagtron cung cấp rất nhiều loại thẻ và nhãn khác nhau cho kính, có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau.

Thẻ cứng bảo mật

1

Nhãn mềm bảo mật

2

Làm cách nào để xóa các thẻ hoặc hủy kích hoạt nhãn?

4

Sau khi được thanh toán, bạn có thể xóa các bảo mật này khỏi các bài báo bằng trình tách hoặc hủy kích hoạt của chúng tôi.

Số lượng bộ tách hoặc bộ ngừng hoạt động được xác định bởi số lượng bàn thu ngân.

1

Sử dụng bộ tách từ tính để loại bỏ nhãn của khóa từ. Đối với nhãn, có bộ khử kích hoạt để tẩy dầu mỡ.